Řešené projekty a výzkumné granty

Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním.
Věcný okruh 3: Biotechnologie v multifunkčním zemědělství pro zdraví, produkční schopnosti, kvalitu a bezpečnost produktů zvířat a rostlin.
Výzkumný záměr MSM 6007665806
hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Frelich, CSc.

Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky.
NAZV - QG 60045
hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice.
NAZV - QH 81280
spoluřešitelé: prof. Ing. Jan Frelich, CSc., Mgr. Martin Šlachta, Ph.D., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D.

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic.
NAZV - QH 91260
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Stanovení kriterií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na zlepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních teplot ve variantních systémech ustájení.
NAZV - QH 92251
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí.
NAZV - QI 91A055
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Rozvoj a využití biotechnologických metod v reprodukci malých přežvýkavců.
NAZV - QH 81324
spoluřešitel: Ing. Antonín Vejčík, CSc.

Studium vlivu perorální aplikace bioalginátů na denzitu a aktivitu bachorové mikroflóry a na stravitelnost vybraných druhů krmiv s projekcí efektivity do oblasti užitkovosti.
NAZV - QH 92252
řešitelé: prof. Ing. Bohuslav Čermák, CSc., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Jan Frelich, CSc.

Inovace praktické výuky molekulární a buněčné biologie.
FRVŠ
řešitelé: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostoráchpro skot při biotechnologickéoptomalizaci podmínek welfare.
NAZV - 1G 58053
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk- zvíře- robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic.
NAZV - QH 91260
spoluřešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Stanovení kritérií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na lepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních telpot ve variantních systémech ustájení.
NAZV - QH 92251
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Využití vybraných nanatechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti.
NAZV - QH 92195
spoluřešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Geobiochemický transport jodu z půdy do rostliny v marginálních (LFA) oblastech.
NAZV - QH 92040
řešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Patofyziologické důsledky alimentárního přebytku jódu u skotu a ovcí.
NAZV - QH 81105
řešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.