Další spolupráce

Podobně, jako je tomu u spolupráce s podniky, je i spolupráce s profesními komorami, oborovými sdruženími, svazy a dalšími organizacemi pro ZF JU samozřejmostí. Klíčovými partnery jsou například Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, krajské a okresní úřady, Česká inspekce životního prostředí, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Svaz chovatelů drůbeže České republiky, zoologické zahrady v ČR i zahraničí, ústavy Akademie věd ČR, Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, Českomoravský svaz mlékárenský, Společnost pro výživu, regionální potravinářský klastr „Chutná hezky. Jihočesky“. Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., Jihočeský chovatel a.s., Česká řepka a další.

Zástupci těchto organizací jsou – podobně, jako zástupci podniků – členy komisí pro SZZ, oponenty kvalifikačních prací nebo členy Rady studijního programu. Obvykle se účastní společenských akcí pořádaných fakultou. ZF JU považuje tuto spolupráci za velmi přínosnou a důležitou a i v budoucnu jí bude věnovat náležitou pozornost.